En hyldest til Republikken

Dansk: Dette er en ode til Republikken. Det er en tak og et virtuelt knus for al Jeres støtte og opmuntring. // English: This is an ode to the Republic. It's a thank you and a virtual hug for all your support and cheer.
Pole Republic members

Lørdag den 21. Marts skulle have været en festdag. Det var dagen, hvor vi skulle have åbnet vores studie nr. 2. Denne gang i Odense. Og for pokker, hvor har vi bare været spændte. De sidste mange weekender har vi kørt afsted fra København til Odense for at gøre de nye lokaler klar til åbning. Ja, vi var faktisk så klar, at det eneste vi manglede var, at sætte et par lamper op, hænge spejle på væggen og skrue pole stængerne i loftet. Det var dét, også kunne vi slå dørene op til DK’s nyeste Pole Fitness og Aerial Studie.

Men sådan gik det ikke. Onsdag den 18. Marts kl. 10.00 lukkede Danmark ned. Forståeligt nok. Vi skal passe på os og på hinanden. Restauranter, frisører og sportsklubber blev påbudt af regeringen at lukke helt – fuldstændigt, absolut ingen aktivitet – fra den ene dag til den anden…

Vi sad i hver vores lejlighed, da vi fik nyheden i pressemeddelelsen tirsdag aften. Da Fru. Statsminister var færdig med talen, ringede vi til hinanden. Vi græd. Begge to. Først sagde ingen af os noget i et par sekunder. “Jeg har brug for en krammer” sagde Maibrit. “Det har jeg også”, sagde Nina, mens hun snøftede.
Vi mødtes den aften og forsøgte at lægge en plan. Vi prøvede at optegne scenarier. Udregnede regnskaber for best og worst case situationer. Prøvede at skabe os et overblik hvad det her egentlig ville få af betydning for os. For forretningen. For medlemmerne.
En ting var sikkert: vi skulle lukke studiet ned for alt aktivitet, som udgangspunkt indtil den 30. Marts. Men hvem ved om det ikke bliver forlænget… Og det værste her er næsten uvisheden om, hvornår får vi lov at åbne dørene igen for alle jer fantastiske mennesker som er blevet en stor del af vores hverdag? 

Med frustration og tårer sad vi og fulgte med i efterdønningerne af aftenens pressemeddelelse, men der gik ikke længe før der tikkede lyspunkter og håb ind på vores telefoner og laptops. Fra det første “ping” på facebook, instagram og mail blev vores ulykkestårer forvandlet til glædestårer og vi sad begge med kuldegysninger.

Vores medlemmer. Dem som vi har bygget Pole Republic for, dem som vi omgiver os med hver dag og dem som vi holder os kørende for, de er der – og de er der for os. De beskeder vi fik den aften fik os til at tro på, at vi nok skal komme igennem den her krise, med hjælp fra dem. Den aften mærkede vi virkelig, i sin reneste form, det fællesskab, der har fået lov at blomstre og rodfæste sig i Pole Republic. Det er en helt igennem unik og fantastisk følelse. Medlemmerne af Republikken er parate til at stå op for os, hjælpe os og støtte os og det gør os så ufatteligt glade. 

Det er utroligt at mærke, hvordan noget, der startede som et ønske om at skabe et sted med fællesskab, passion for en fælles interesse og sportsånd, blev bekræftet den aften. Det ønske var blevet en realitet. Kære medlemmer af Republikken! Vi takker jer. I gør os stærke, mens i gør jer selv stærke. Tak fordi I er der og tak fordi I støtter.
Pole Republic kan ikke eksistere uden jer. Det er helt klart nu! Vi vidste det før, og nu er vi helt sikre. Det her er jeres Pole Republic og vi holder det kørende – SAMMEN! 

Tak til jer. 
Nina & Maibrit 


 

An ode to the Republic

Saturday, March 21st was supposed to be a day of celebration. That was the day we were supposed to open our studio no. 2. This time in Odense. And we guarantee you: we were excited. For the last several weekends we have driven from Copenhagen to Odense to prepare the new premises for opening. Yes, we were actually so ready that the only thing we lacked was to put a few lamps up, hang mirrors on the wall and set up the poles in the ceiling. And then we would be ready to open the doors to DK’s newest Pole Fitness and Aerial Studio. 

But it didn’t work out that way. Wednesday March 18th at 10 am Denmark closed down. Understandably. We have to look after ourselves and each other. Restaurants, hairdressers and sports clubs were ordered by the government to close completely with absolutely no activity – from day to day…

We were sitting in our apartment when we got the news in the press release Tuesday night. When Mrs. Prime Minister was done with the speech, we called each other on the phone. We cried. Both of us. At first, none of us said anything for a few seconds. “I need a hug” Maibrit said. “Me to” Nina said, as she sniffed.
We met that night and tried to make a plan. We tried to set up scenarios. Calculated balance sheets for best and worst case situations. Tried to get an overview of what this would really mean for us. For the business. For the members.
One thing was certain: we had to shut down the studio for all activity till at least March 30. But who knows if it will be prolonged… The worst thing here is almost the uncertainty of when we will be allowed to open our doors again to all of you amazing people who have become such a big part of our everyday lives. 
With frustration and tears in our eyes, we sat down and watched the aftershock of tonight’s press release in TV, but it wasn’t long before bright spots and hope ticked in to our phones and laptops. From the first “ping” on facebook, instagram and mail, our tears of unhappiness turned into tears of joy, and we both sat with chills.

Our members. The ones that we’ve built Pole Republic for, the ones that we surround ourselves with every day and the ones we keep going for, they are here, they are here for us. That night, we really felt it. It was in its purest form. The community that has been allowed to flourish and root in The Pole Republic. It’s a truly unique and amazing feeling. The members of the Republic are ready to stand up for us, help us and support us and that makes us so incredibly happy. 

It’s an incredible feeling. Something that started out as a desire to create a place of community, passion for a common interest and sportsmanship was confirmed that night. The dream truly became a reality. Dear members of the Republic! We thank you. You make us strong while you make yourself strong. Thank you for being there and thank you for supporting.
Pole Republic cannot exist without you. It’s definite now! We knew it before, and now we know for sure. This is your Pole Republic and we’re keeping it going – together. 


Thank you. 
Nina & Maibrit